Produktinformation Jaydess® (levonorgestrel 13,5 mg)
Intrauterint indlæg med en lille sølvring som gør det synligt ved røntgen og ultralydsundersøgelse.

Terapeutiske indikationer: Svangerskabsforebyggelse i op til 3 år. 
Kvinder bør informeres om fordele og risici, herunder symptomer på perforation samt risiko for ektopisk graviditet ved brug af spiral.

Dosering: Det anbefales at Jaydess kun oplægges af læger der har erfaring med oplægning af intrauterine indlæg og/eller har gennemgået træning i oplægning. Jaydess skal oplægges indenfor 7 dage efter menstruationens begyndelse. Indlægget kan også lægges op umiddelbart efter abort i første trimester. Oplægning post partum bør udsættes indtil uterus er tilbage til normal tilstand, dog ikke tidligere end 6 uger efter fødslen. Hvis involutionen er væsentlig forsinket, bør det overvejes at vente til 12 uger post partum. Skal skiftes hvert 3. år.

Oplægning: Se tabel 1 i produktresumé hvornår Jaydess lægges op hos fertile kvinder.

Kontraindikationer: Graviditet, aktuel eller recividerende underlivsinfektion eller tilstande der er forbundet med øget risiko for underlivsinfektioner.
Akut cervicitis eller vaginitis. Post partum endometritis eller infektion efter abort indenfor de sidste 3 måneder. Cervikale celleforandringer indtil de er afhjulpet, uterin eller cervikal malignitet.
Gestagen-sensitive tumorer. Unormal uterin blødning af ukendt ætiologi. Livmodermisdannelse inkl.
fibromer hvis de forandrer uterinkaviteten. Akut leversygdom eller levertumor. Overfølsomhed overfor
det aktive stof eller hjælpestofferne. 
Interaktioner: Uden større betydning grundet indlæggets lokale virkningsmekanisme. Fertilitet,
graviditet og amning: Ændrer ikke fremtidig fertilitet. Graviditet er kontraindiceret. Påvirker ikke
modermælken.

Bivirkninger: 
Meget almindelige eller almindelige:
Hovedpine, mave/underlivssmerter, depression, nedsat libido, migræne, kvalme, alopecia, akne, blødningsændringer, pletblødninger, brystsmerter/ubehag, ovariecyster, øvre genitale infektioner, udstødning af indlægget, udflåd, vægtforøgelse.
Ikke almindeligt eller sjældent: Svimmelhed,  hirsutisme, perforering af livmoderen. 

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Migræne, fokal med asymmetriske synsforstyrrelser eller andre symptomer der indikerer transitorisk cerebral iskæmi, usædvanlig kraftig hovedpine, icterus, væsentlig blodtryksstigning, svær arteriel sygdom såsom slagtilfælde eller myokardieinfarkt, ektopisk graviditet kan forekomme. Anvendelse til kvinder der aldrig har født:
Jaydess er ikke førstevalg til svangerskabsforebyggelse, da der er begrænset klinisk erfaring. Graviditet
bør overvejes, hvis menstruationen ikke indtræder indenfor 6 uger efter starten af den forudgående
menstruation. Gentagne graviditetstest er ikke nødvendige hos kvinder med amenorré, med mindre der
er tegn på graviditet. Påvirkning af blødningsmønstret under menstruation kan forventes.
Underlivsinfektion kan tilstøde i forbindelse med oplægningen. Udstødelse kan forekomme. Perforation
kan ske i sjældne tilfælde, oftest under oplægningen. Hvis trådene ikke er synlige i livmoderhalsen ved
kontrolundersøgelser, skal uopdaget udstødelse og graviditet udelukkes. Ovariecyster kan forekomme.

Pakningsstørrelser: 1 x 1 blister pakning, intrauterint indlæg.
Priser: Se medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser. 
Udlevering: A. Ej tilskud. 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer AB, Box 606, Berzelius väg 35, 169 26 Solna Sverige.
SPC dato: 04-10-2023

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede
bivirkninger. Se SPC pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

Produktinformationen er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.
Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300
København S. Tlf. 45235000

MA-JAY-DK-0002-1