Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det fulde produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer A/S. Tlf. 4523 5000. Læs venligst produktresuméet inden ordinering af lægemidlet. Kerendia (finerenon), 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter. Indikation: Kerendia er indiceret til behandlingen af kronisk nyresygdom (med albuminuri) forbundet med type 2-diabetes hos voksne. Dosering: Den anbefalede startdosis er baseret på eGFR og ses i skemaet nedenfor. Den anbefalede måldosis og maksimaldosis er 20 mg x1 dgl. Opstart af behandling: Serumkalium (S-Kalium) og estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) skal måles for at afgøre, om behandling med Kerendia kan påbegyndes og for at fastsætte startdosis. Ved S-Kalium ≤ 4,8 mmol/l, kan behandlingen med Kerendia opstartes umiddelbart. Hvis S-Kalium > 4,8 til 5,0 mmol/l, kan behandling med Kerendia overvejes udfra patientkarakteristika og med yderligere monitorering af S-Kalium i de første 4 uger. Hvis S-Kalium > 5,0 mmol/l skal behandling ikke påbegyndes. Den anbefalede startdosis med Kerendia er baseret på eGFR, jf skema nedenfor:

eGFR (ml/min/1,73 m2)Startdosis
≥ 6020 mg x1 dgl.
≥ 25 til < 6010 mg x1 dgl.
< 25Anbefales ikke

Fortsættelse af behandling: S-Kalium og eGFR skal måles igen 4 uger efter opstart eller genstart af behandlingen med Kerendia eller efter dosisøgning. Derefter skal S-Kalium måles regelmæssigt og ved behov, baseret på patientkarakteristika og S-Kalium niveauer. Fortsættelse af behandling med Kerendia og dosisjustering, jf skema nedenfor:

 

Aktuel dosis

10 mg

20 mg

Aktuelle
S-Kalium niveau (mmol/l)

≤ 4,8

Øg til 20 mg x1 dgl.*

Fortsæt med 20 mg x1 dgl.

> 4,8 til 5,5

Fortsæt med 10 mg x1 dgl.

Fortsæt med 20 mg x1 dgl.

> 5,5

Seponér Kerendia.

Overvej genstart med 10 mg x1 dgl., når S-Kalium ≤ 5,0 mmol/l.

Seponér Kerendia.

Genstart med 10 mg x1 dgl., når S-Kalium ≤ 5,0 mmol/l.

*Fortsæt med 10 mg x1 dgl., hvis eGFR er reduceret > 30 % sammenlignet med tidligere måling. 

Kontraindikation: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et/flere af hjælpestofferne; samtidig behandling med stærke CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, cobicistat, clarithromycin, telithromycin, nefazodone), Addisons sygdom. Forsigtighed: Der er observeret hyperkaliæmi ved behandling med Kerendia. Risikofaktorer er lav eGFR, forhøjet S-Kalium og tidligere hyperkaliæmi. Her skal hyppigere monitorering overvejes. Opstart og fortsættelse af behandling; Hvis S-Kalium > 5,0 mmol/l: behandling skal ikke påbegyndes. Hvis S-Kalium > 4,8 til 5,0 mmol/l, behandling kan overvejes udfra patientkarakteristika med yderligere monitorering af S-Kalium i de første 4 uger. Hvis S-Kalium > 5,5 mmol/l, skal behandlingen seponeres. Når S-Kalium ≤ 5,0 mmol/l, kan behandlingen genoptages med 10 mg x1 dgl. Bivirkninger: Meget almindelige: hyperkaliæmi. Almindelige: hyponatriæmi, hyperurikæmi, hypotension, kløe, nedsat glomerulær filtrationsrate. Ikke almindelige:  hæmoglobin-fald. Advarsler: Kerendia skal ikke gives samtidig med kaliumbesparende diuretika (fx amilorid, triamteren) og andre mineralokortikoid-receptorantagonister fx. eplerenon, esaxerenon, spironolakton, canrenon. Kerendia skal anvendes med forsigtighed og S-Kalium skal monitoreres, når det tages samtidig med kaliumtilskud, triethoprim eller trimethoprim/sulfamethoxazol. Risikoen for hyperkaliæmi øges med faldende nyrefunktion. Kerendia til patienter med eGFR <25 ml/min./ 1,73 m2 ved start af behandlingen eller i dialyse er ikke undersøgt og anbefales ikke. Interaktioner: Bør ikke anvendes samtidigt med rifampicin og andre stærke CYP3A4-induktorer (f.eks. carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, prikbladet perikon) eller med efavirenz og andre moderate CYP3A4-induktorer. Grapefrugt eller grapefrugtjuice bør ikke indtages under behandling med Kerendia. Fertilitet, graviditet og amning: Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med Kerendia. Kerendia skal ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver det. Hvis kvinden bliver gravid, mens hun tager Kerendia, skal hun informeres om mulige risici for fosteret. Det er ukendt, om Kerendia/metabolitter udskilles i modermælken. Risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Overdosering: Den mest sandsynlige manifestering af overdosering forventes at være hyperkaliæmi. Hvis patienten udvikler hyperkaliæmi, skal standardbehandling for dette påbegyndes. Det er usandsynligt, at Kerendia fjernes effektivt vha. hæmodialyse pga. plasmaproteinbinding på omkring 90%. Pakningsstørrelser: 10 mg: 28/98 tabl. 20 mg: 28/98 tabl. Receptpligtigt. Udlevering: B. Tilskud: Generelt klausuleret tilskud. For aktuel pris: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: Februar 2023. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bayer AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsentant: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 7. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00.
▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen eller direkte til Bayer A/S.  

MA-M_FIN-DK-0069-2 April 2024